> ~i> TOCOS iզqΨά~ > TOCOS ͮOq쾹 νsX > TOCOS ͮOq쾹 νsX
 
  TOCOS ͮOq쾹 νsX

~s: TOCOS 7mm Pot SERIES
~W: TOCOS ͮOq쾹 νsX
~~P: TOCOS
PDFU:
WS:
  ^ਤ
Adjustment Travel 120X, 180X, 300X
Ϊn
Size & Construction 7.7W9.3H]mm^
Metal Shaft, Metal Bushing
qȽd
Resistance Range 1K[?500K[
qȮe\d
Resistance Tolerance 20H
wqO
Power Rating 0.05W at 50J
ϥηū׽d
Operating Temp. Range 20J?70J
RoHSWd YES
 
@@ eG
  1k[
(102)
10k[
(103)
100k[
(104)
2k[
(202)
20k[
(203)
200k[
(204)
5k[
(502)
50k[
(503)
500k[
(504)

 

 

 

s_ H FGq 27-8 12
q:(02)2808-0678 ǯu:(02)2808-0066